Luigi Einaudi ed Enrico Mattei

Autonomia energetica, Luigi Einaudi e Enrico Mattei